Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu http://eshop.ddl.cz

 

 

I. Obecná ustanovení

1. V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vydává Dřevozpracující družstvo se sídlem Lukavec, č.p. 9, PSČ 394 26, IČO: 00028631 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. Dr 305, tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“), jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi Dřevozpracujícím družstvem, jako „prodávajícím“ na straně jedné, a fyzickou osobou - spotřebitelem, jako „kupujícím“ na straně druhé při uzavírání kupních smluv distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na adrese http://eshop.ddl.cz.
2.Uzavře-li kupní smlouvu kupující, který nesplňuje definici spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tyto VOP se na něj nevztahují nehledě na skutečnost, že je tento kupující odsouhlasil a na právní vztah z takové koupě se použije standardní úprava daná občanským zákoníkem.
 

II. Předsmluvní sdělení

1.       Kupující potvrzuje, že mu před uzavření smlouvy prodávající mj. sdělil následující skutečnosti:

          a.       kupující může komunikovat s prodávajícím prostřednictvím elektronické poštovní adresy eshop@ddl.cz

           b.       práva z vadného plnění jsou upravena zejména v ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174  občanského zákoníku,

           c.       náklady na prostředky komunikace na dálku si nese každá strana ze svého,

           d.       prodávající nevyžaduje žádnou zvláštní zálohu, resp. požaduje úhradu kupní ceny před dodáním zboží,

           e.       od smlouvy lze odstoupit bez uvedené důvodu za podmínek stanovených v § 1829 a násl., neexistuje-li výjimka dle § 1837 občanského zákoníku. Lhůta pro odstoupení činí 14 dnů. Odstoupit lze i prostřednictvím formuláře umístěného na stránce prodávajícího,

           f.        v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží zpět kupujícímu vč. nákladů, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

           g.       kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 

 III. Kupní smlouva

1. Vystavení zboží v internetovém obchodě není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.
Kupující vybráním zboží z nabídky internetového obchodu prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře a kliknutím na tlačítko značící vůli odeslat objednávku) podává prodávajícímu návrh na uzavření smlouvy. Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky, ze strany prodávajícího odeslaným na zadanou elektronickou poštovní adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že smlouva nebyla uzavřena.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných položek objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto VOP.
Veškeré skutečnosti uvedené kupujícím do poznámkového pole v objednávce nejsou součástí návrhu na uzavření smlouvy a mají pouze doprovodný informační charakter pro prodávajícího. Tyto poznámky se stávající součástí smlouvy pouze tehdy, pokud je prodávající zvláštním cíleným projevem vůle odsouhlasí.
Odesláním objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že se před odesláním formuláře seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu.
Cena zboží je uvedena vždy včetně aktuální platné sazby daně z přidané hodnoty a poplatků souvisejících s prodejem s výjimkou ceny za dopravu, která je uvedena samostatně.
V případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Potvrzením této nové objednávky kupujícím je uzavřena smlouva.
Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o telefonické nebo písemné potvrzení jeho objednávky. Smlouva je pak uzavřena až na základě tohoto potvrzení.
 

IV. Základní práva a povinnosti smluvních stran

Prodávajícímu vzniká povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží na základě uzavřené smlouvy a kupujícímu vzniká povinnost za toto zboží zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu se smlouvou a těmito VOP.
V případě, že z důvodů na straně kupujícího, bude nezbytné dodat zboží jiným způsobem, než jak bylo dohodnuto ve smlouvě, má prodávající právo požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto dodáním spojené.
 

V. Platební podmínky

Kupní cenu může kupující uhradit způsoby, které v okamžik odeslání formuláře bude internetový obchod nabízet.
Zboží bude kupujícímu dodáno (předáno) až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na dopravu. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dní od uzavření smlouvy.
K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází jeho převzetím.
Doklady o uzavřené smlouvě a doklady o provedené platbě, včetně daňového dokladu, odešle prodávající kupujícímu na jím zadanou poštovní elektronickou adresu.
 

VI. Doprava a dodání zboží

Náklady na dopravu jsou uvedeny před dokončením objednávky zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, náklady na balení zboží je součástí kupní ceny. Náklady na dopravu jsou vyčísleny pro zboží uvedené v objednávce a pokrývají náklady na dopravu v rámci území České republiky.
Kupující volí na základě nabízených forem způsob dopravy a převzetí zboží.
Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat stav zboží, zejména neporušenost obalů. V případě jakýchkoliv závad je kupující povinen bezprostředně informovat dopravce nebo prodávajícího. Pokud kupující shledá porušení obalu, nemá povinnost zásilku převzít. Pokud kupující zásilku převezme, byť je obal porušen, nese riziko, že mu nebude případná reklamace ze strany prodávajícího uznána.
Prodávající může požadovat úhradu nákladů spojenou s opakovaným doručováním zásilky kupujícímu v případě, že toto je způsobeno důvody na straně kupujícího. To platí i v případě, že je nutné doručit zboží jiným způsobem, než kupující uvedl do objednávky.
Kupující souhlasí s tím, že zboží bude vydáno kterékoliv osobě, která se bude nacházet na kupujícím uvedené doručovací adrese. V takovém případě platí, že zboží bylo řádně dodáno.
 

VII. Odstoupení od smlouvy

Kupující může od smlouvy odstoupit dle § 1829 občanského zákoníku („privilegované odstoupení“) nebo dle § 2001 občanského zákoníku („standardní odstoupení“).
Odstoupit od smlouvy je možné pouze od smlouvy jako celku. Vylučuje se částečné odstoupení od smlouvy.
Odstoupení se činí buď listinnou formou či elektronickou formou. Elektronická forma je možná prostřednictvím elektronické pošty nebo datovou schránkou. Využije-li kupující elektronickou poštu, musí použít poštovní schránku, kterou uvedl v objednávce, anebo elektronickou poštovní zprávu podepsat zaručeným elektronickým podpisem.
V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má kupující právo ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží privilegovaně odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. V případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Kupující privilegované odstoupení vyjádří buď vyplněním vzorového formuláře uveřejněného prodávajícím na jeho internetové stránce, anebo volným textem. Zvolí-li kupující volný text, musí z privilegovaného odstoupení od smlouvy vyplývat číslo objednávky, datum objednávky a číslo účtu pro vrácení peněz. Prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu potvrdí přijetí privilegovaného odstoupení od smlouvy.
Odstoupí-li privilegovaně kupující od smlouvy, musí zboží vrátit zcela nepoškozené, s původními štítky, etiketami či jinými znaky, a to do 14 dnů od odstoupení. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Dojde-li k privilegovanému odstoupení od smlouvy a kupující dodá zpět prodávajícímu nepoškozené zboží, vrátí mu prodávající nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání, avšak nikoli dříve, než kupující zboží vrátí zpět, anebo aspoň prokáže prodávajícímu, že zboží odeslal.
Jestliže kupující ve smlouvě zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Peněžní prostředky včetně nákladů na dodání budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jak byly uhrazeny prodávajícímu.
Kupující nemůže privilegovaně odstoupit od smlouvy ve smyslu § 1829 a dále občanského zákoníku v případech uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího oproti zboží standardnímu.
V souladu s ustanovením § 2001 občanského zákoníku má kupující právo standardně odstoupit od smlouvy, poruší-li prodávající smlouvu podstatným způsobem.
Na standardní odstoupení se použijí ustanovení občanského zákoníku.
 

VIII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

Zboží je prodávajícím tříděno do kvalitativních tříd, dle třídicího klíče stanoveného prodávajícím. Třídící klíč je dostupný na internetových stránkách www.ddl.cz. Kupující při uzavírání smlouvy vybírá danou kvalitativní třídu, přičemž nemůže následně namítat vadu zboží, která spočívá ve vlastnosti zboží dle dané kvalitativní třídy.
Vada musí být kupujícím uplatněna přímo u prodávajícího, a to fyzickým doručením zboží do sídla prodávajícího. Nepřipouští se reklamace jen na základě fotografie či jiného nepřímého popisu. Zboží musí být k reklamaci předloženo v původním neporušeném neupraveném stavu.
Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Za vadu nemůže být považována vlastnost zboží dle příslušné kvalitativní třídy. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Není-li dále stanoveno jinak, v případě vady zboží, které lze považovat za podstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, nebo na odstranění vady opravou zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo standardně odstoupit od smlouvy. Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Nemá-li zboží zákonem stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může standardně odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy standardně odstoupit.
Neodstoupí-li kupující standardně od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Bude-li reklamace zamítnuta, je kupující povinen na vlastní náklady zboží ze sídla prodávajícího vyzvednout a nevzniká má ani nárok na náklady spojené s dopravou zboží do sídla kupujícího za účelem zahájení reklamačního řízení. Nevyzvedne-li si kupující zboží do 30 dnů ode dne ukončení reklamačního řízení, může prodávající požadovat skladné ve výši 1% z původní ceny reklamovaného zboží (dle uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím) za každý den skladování. Skladné je splatné do 10 dnů ode dne učinění výzvy prodávajícího kupujícímu.
 

IX. Ochrana osobních údajů

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Dřevozpracující družstvo, se sídlem Lukavec, č. p. 9, PSČ 394 26, IČ: 00028631 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Lukavec, č.p.9, PSČ 394 26 Email: ddl@ddl.cz Telefon: tel. +420 565 411 111

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 

Osobní údaje

1.      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Účel zpracovávání osobních údajů

1.      Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníka:

a.   v souvislosti s koupí zboží v e-shopu:

-           v případě nákupu zboží zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, 

-           zpracování těchto osobních údajů kupujícího provádí prodávající za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv; v tomto případě není vyžadován souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů,

b.  v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

-        právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností prodávajícího; v souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává osobní údaje dále také pro účely svých oprávněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace,

-        při vyřizování reklamací prodávající zpracovává osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek,

c.   pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení)

-        v případě, že návštěvník webových stránek zaregistruje svoji e-mailovou adresu k odběru newsletterů, prodávající bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,

-        osobní údaje prodávající začne zpracovávat až poté, kdy je provedena registrace e-mailové adresy k odběru newsletterů prodávajícího,

-        v případě stávajících zákazníků může prodávající zpracovávat osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, e-mailová adresa za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.

d.  se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

-        v případě, že je udělen souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely, bude prodávající zpracovávat osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, pohlaví, věk, e-mailová adresa, IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje získané ze souborů cookies a obdobných technologií, údaje týkající se uskutečněných nákupů, údaje o prohlížeči a zařízení, a to primárně za účelem vytvoření vhodné nabídky zboží prodávajícího a v souvislosti s oslovením takové osoby, a to prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace sloužící k zasílání personalizovaných nabídkových e mailů, cílené reklamy a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

e.  použití souborů cookies a analýza webových stránek

-        návštěvník webových stránek prodávajícího souhlasí se shromažďováním souborů cookies, které prodávající na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit, tj. nabízení reklamy na zboží na základě vyhodnocení jeho zájmu o zboží,

-        cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče uživatele, který je uloží v počítači uživatele a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů; osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná; cookies napomáhají pamatovat si aktivity uživatele a preference po určitou dobu, abyste je nemusel znovu vkládat, když se na webové stránky vrací nebo přechází z jedné webové stránky na jinou stránku.

2.      Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 

Doba uchovávání údajů

1.   Osobní údaje prodávající zpracovává v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů prodávajícího. Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky kupujícím archivovány i objednávky.

2.   V případě, že prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům nebo k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud není souhlas odvolán. Pokud je souhlas odvolán, není tím dotčeno zpracování Vašich osobních údajů prováděné ze strany prodávajícího pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.

 

Další příjemci osobních údajů

1.   Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizace plateb za základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou:

·      společnosti provozující platební služby za účelem zpracování plateb na základě objednávky kupujícího, tedy plnění kupní smlouvy,

·       přepravní společnosti za účelem dodání objednaného zboží a řešení reklamací, 

·       partneři provádějící průzkumy spokojenosti mezi zákazníky,

2.   Příjemci osobních údajů zpracovaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

3.   Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

 

Cookies

1.   Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.

2.   Cookies pomáhají k pohodlnějšímu nákupu a jednoduchému prohlížení webových stránek. Cookies zejména slouží k:

-              zajištění správné funkčnosti webových stránek prodávajícího, aby bylo možné dokončit proces objednání zboží s co nejmenšími obtížemi,

-              zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, 

-              uložení přihlašovacích údajů zákazníků,

-              zapamatování si obsahu nákupního košíku,

-              zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků,

-              analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů,

-              nabízení reklamy na zboží dle zájmu uživatele.

3.   Návštěvník webových stránek může kdykoliv odmítnout či přijmout zpracovávání cookies na stránce prostřednictvím nastavení jeho webového prohlížeče. Informace ohledně konkrétního postupu může nalézt na webové stránce jeho poskytovatele webového prohlížeče, nebo prostřednictvím nápovědy jeho prohlížeče.  

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.   Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.   Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému

3.   Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

1.      Kupující má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely; zpracování údajů ze souborů cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče);
právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se subjektu osobních údajů týkají, jsou či nejsou prodávajícím zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt osobních údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se subjektu osobních údajů týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
právo na opravu (právo požadovat, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu osobních údajů týkají);
právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby prodávající omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu prodávající ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany prodávajícího byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale subjekt osobních údajů nežádá provést jejich výmaz);
právo na výmaz (právo požadovat, aby prodávající osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo byl odvolán souhlas, na jehož základě byly osobní údaje prodávajícím zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany prodávajícího byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
právo vznést námitku (právo požadovat, aby prodávající přestal zpracovávat osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
·         právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – tj. právo kdykoliv podat podnět či stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, www.uoou.cz.

2.   Práva týkající se zpracování osobních údajů uvedená v tomto ustanovení VOP může kupující uplatnit u prodávajícího, a to písemně na adrese Lukavec, č.p. 9, PSČ 394 26, nebo e-mailem na adrese eshop@ddl.cz.

 

X. Závěrečná ujednání

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP pro spotřebitele bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto VOP.
Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená ve smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu, vyjma kogentních ustanovení občanského zákoníku.
Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.6.2021.